پست برق فشار قوی (فوق توزیع)

پست هاي  برق فشار قوی

پست برق به همراه خط انتقال نيرو سيستم انتقال نيروي برق را تشکيل مي دهند ، وظيفه پست هاي انتقال نيرو انتقال قدرت از مراکز توليد به خطوط انتقال ، اتصال خطوط انتقال به يکديگر توسط کلمپ پست برق و تحويل برق به سيستم فوق توزيع و توزيع مي باشد .

از آنجا که مواردي از مشخصه هاي پست با يکديگر مربوط مي باشند ، هميشه نمي توان بهترين مشخصه در موارد مختلف را براي يک پست بهينه در نظر گرفت. اين رابطه در مشخصه هاي فني محيط زيست و پايايي با مشخصه هاي اقتصادي وجود دارد يعني نمي توان بصورت همزمان بالاترين پايايي و کمترين هزينه احداث را در پست بهينه داشت چرا که براي افزايش پايايي پست احتياج به تجهيزات بيشتري مي باشد که باعث افزايش هزينه احداث پست توزیع مي گردد. در نتيجه شرط کمترين هزينه احداث و بالاترِين پايايي نمي تواند برقرار باشد. ولي برخي مشخصه هاي ديگر پست برق مستقل از يکديگر بوده و اثر و يا حداقل ، اثر متضادي در يکديگر ندارند و در هر مورد مي توان بهترين آن را انتخاب کرد.

هدف اصلي از احداث پستهاي فشارقوي امکان انتقال نيروي برق از نيروگاهها به محل هاي مصرف و ايجاد ارتباط مناسب بين نقاط توليد و مصرف و در نتيجه ايجاد امکان مناسب براي بهره برداري از سيستم برق رساني مي باشد. در نتيجه پستهاي انتقال نيرو بايستي در شرايط مختلف بهره برداري سيستم آمادگي انجام وظيفه خود را داشته باشند. و بهره برداري از سيستم را تسهيل نموده و کمترين اختلال را ايجاد نمايند . در حقيقت اولويت اول در بهينگي يک پست تامين نيازهاي بهره برداري سيستم مي باشد.

دسته بندي پست هاي فشارقوي

پست برقبراي جلوگيري از تنوع زياد ، پست ها به سه گروه اساسي تقسيم مي شوند:

1- پستهاي بسيار مهم : پستهايي هستند که در آنها قطع برق حتي به صورت موقت برای شبکه قابل تحمل نباشد و اين عمل ممکن است اثراتي چون از بين بردن پايداري شبکه و درنتيجه ايجاد خاموشي سراسري و يا خاموشي منطقه اي داشته باشد و يا در مورد صنايع باعث خراب شدن اساسي تجهيزات موجود گردد. اين سري پستها شامل موارد زير مي باشد:

پستهاي نيروگاهي بزرگ با ظرفيت بالا

پست برق هايي که در صورت خاموشي آنها پايداري سيستم تحت الشعاع قرار گيرد

صنايع ذوب يا صنايع مشابه که اهميت استثنايي از لحاظ تداوم تغذيه دارند.

2- پستهاي مهم : پستهايي که قطع برق به صورت موقت براي آنها قابل تحمل باشد ولي در بلند مدت اثرات سويي بجا مي گذارد . اين پستها شامل موارد زير مي باشد:

پستهاي صنايع بزرگ که قطع برق در آنها براي مدت طولاني باعث کم شدن توليد و احيانا کمبود در بازار مصرف گردد.

پست برق ها تبديل پربار شهري و يا منطقه اي که قطع آنها باعث ايجاد خاموشي موضعي مي شود ولي پايداري سيستم را مختل نمي سازد.

پستهاي تغذيه کننده مناطق صنعتي و کشاورزي مهم.

3- پستهاي معمولي : پستهايي که قطع برق در مواقع اضطراري به مدت زياد (چند ساعت) براي آنها قابل تحمل باشد . معمولا اينگونه پست برق ها داراي مصرف کمي مي باشند، نظير:

پستهايي که بار آنها عمدتا مصارف خانگي و يا کارگاهي صنعتي کم اهميت مي باشند.

پستهاي انتقال مربوط به مناطق کم بار و يا با استعداد رشد کردن

پستهايي که از طريق خطوط تک مداره به صورت شعاعي تغذيه مي شوند.

اجزاء تشکيل دهنده پستها

    سوئیچگير : به مجموعه اي از تجهيزات فشار قوي که عمل ارتباط بين فيدرهاي مختلف را با باس بار یا شينه ها ( نمونه ای از کلمپ پست برق)  و يا قسمتهاي مختلف شينه ها را در يک سطح ولتاژ معين انجام مي دهد، سوئيچگير گفته مي شود. قسمتهاي سوئيچگير عبرتند از:

     1- کليدهاي قدرت

     2- سکسيونر

     3- ترانس ولتاژ

     4- ترانس جريان

     5- برقگیر 

     6 –موچگير

     7- مقره ها، هائيها، اسکلتهاي فلزي، شينه ها، کلمپ پست برق و

    ترانسفورماتورهاي قدرت و تغذيه داخلي: ترانسفورماتورهاي قدرت عمل تبديل انرژي از يک سطح ولتاژ به سطح ولتاژ ديگري را انجام مي دهند.ترانس تغذيه داخلي براي مصرف داخلي پست در نظر گرفته مي شود، که از شبکه همجوار پست يا از طرف فشار ضعيف ترانس اصلي پست توزیع تغذيه مي گردد.

    سيستم تاسيسات الکتريکي جنبي: مانند سيستم يا سيستم حفاظت از صاعقه ارتباط بين پايه هاي فلزي توسط سيمهاي مخصوص که بر فراز مرتفع ترين نقاط آنها انجام مي شود و همچنين شبکه زمين، به منظورزمين کردن نقاط نوترال دستگاهها و بدنه فلزي تجهيزات و ايجاد ايمني پرسنل، از چاه در پستهاي توزيع و شبکه زمين در پست الکتریکی هاي فشار قوي استفاده مي گردد.

    تاسيسات جنبي ساختماني: تاسيساتي هستند که بسته به مورد و موقعيت هر پست در نظر گرفته مي شود اتاق نگهباني، پارکينگ، انبار اتاق ديزل ساختمانهاي مسکوني و غيره.

    سيستمهاي جبران کننده بار راکتيو: براي اصلاح ضريب قدرت کنترل ولتاژ از سيستمهاي جبران کننده توان راکتيو شامل سلف و خازن استفاده مي شود.

    ساختمان کنترل: ساختماني است که مي توان از آنجا پست را کنترل نمود و معمولا از قسمتهاي زير تشکيل شده است.

الفاتاق فرمان : که کليه تابلوهاي فرمان در آن قرار دارد و محل استقرار اپراتورها نيز مي باشد. دراتاق فرمان بيشتر تابلوها کنار هم قرار دارد و هر تابلو معمولا مربوط به يک مدار مي باشد و دياگرام تک خطي باس بارها روي تابلو پياده شده است و محل هر کليد در روي تابلو نمايانگر وضعيت آن وسيله در خود پست برق مي باشد.

باتاق رله : در اين اتاق کليه رله ها و وسايل حفاظتي نصب مي شود.

جاتاق تغذيه : تابلوهاي مربوط به سيستمهاي تغذيه در آن قرار داده مي شود. ممکن است اتاق رله و اتاق تغذيه در اتاق فرمان باشد.

داتاق باطري : کليه باطريهاي موجود در اين اتاق قرار دارد.

هاتاق ديزل : جهت توليد برق AC هنگام قطع برق و قطع ترانس داخلي

وتاسيسات وابسته جنبي : اتاق استراحت انبار آشپزخانه و غيره.

برای بازگشت به صفحه مقالات لطفا اینجا را کلیک کنید.