پست برق فشار قوی (فوق توزیع)

پست برق فشار قوی (فوق توزیع)

پست هاي  برق فشار قویپست برق به همراه خط انتقال نيرو سيستم انتقال نيروي برق را تشکيل مي دهند ، وظيفه پست هاي انتقال نيرو انتقال قدرت از مراکز توليد به خطوط انتقال ، اتصال خطوط انتقال به يکديگر توسط کلمپ پست برق و تحويل برق به سيستم فوق توزيع و توزيع ...