به سایت شرکت مهندسی نوین انتقال ایرانیان خوش آمدید

آدرس
شهرک صنعتی شمس آباد نارنجستان گلبرگ 10

تاییدیه ها

لوگو آزمایشگاه ویکی

آزمايشگاه VEIKI مجارستان

تستهای اتصال کوتاه و اندازه گيری مقاومت الکتريکی برای سطح ولتاژ 400 کيلو ولت (60 کيلو آمپر- 1 ثانيه)

لوگو آزمایشگاه ویکی

آزمايشگاه VEIKI مجارستان

تستهای اتصال کوتاه و اندازه گيری مقاومت الکتريکی برای سطوح ولتاژ 63، 132 و 230 کيلو ولت (40 کيلو آمپر- 3 ثانيه)

لوگو آزمایشگاه ویکی

آزمايشگاه VEIKI مجارستان

تستهای اتصال کوتاه و اندازه گيری مقاومت الکتريکی برای سطوح ولتاژ 230 و 400 کيلو ولت (50 کيلو آمپر- 1 ثانيه)

لوگو آزمایشگاه ویکی

آزمايشگاه VEIKI مجارستان

تستهای اتصال کوتاه و اندازه گيری مقاومت الکتريکی برای سطوح ولتاژ 63 و 132 کيلو ولت (40 کيلو آمپر- 3 ثانيه)

لوگو آزمایشگاه ویکی

آزمايشگاه VEIKI مجارستان

تستهای اتصال کوتاه و اندازه گيری مقاومت الکتريکی برای سطوح ولتاژ 63 و 132 کيلو ولت (31.5 کيلو آمپر- 3 ثانيه)

لوگو آزمایشگاه ویکی

آزمايشگاه VEIKI مجارستان

تستهای کرونا و اندازه گيری RIV برای سطح ولتاژ 400 کيلو ولت

لوگو آزمایشگاه ویکی

آزمايشگاه VEIKI مجارستان

تستهای کرونا و اندازه گيری RIV برای سطوح ولتاژ 63، 132 و 230 کيلو ولت

پژوهشگاه نیرو

پژوهشگاه نیرو

تستهای افزايش دما برای سطوح ولتاژ تا 400 کيلو ولت (1150، 3000 و 4750 آمپر)

دانشگاه امیرکبیر

دانشگاه امیر کبیر

تستهای مکانيکی استحکام کششی و نيروی جانبی

دانشگاه صنعت آب و برق عباسپور

دانشگاه صنعت آب و برق

تست استحکام مکانیکی، نیروی جانبی، لغزش سیم

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

تستهای مکانيکی استحکام کششی و نيروی جانبی

دانشگاه شریف

دانشگاه صنعتی شریف

آنالیز ارتعاشی

بنیاد علوم کاربردی رازی

بنیاد علوم کاربردی رازی

تست های آنالیز شیمیایی و کوانتومتری